Korte inhoud van de lezingen van Joke Verweerd

Een lezing boeken?

Wilt u een interessante en prettige middag of avond boeken?
Zoek contact via e-mail j.verweerd@planet.nl.

Korte inhoud van de lezingen van Joke Verweerd

 1. Kijken in de keuken van een schrijfster.
 2. Ontmoeten is meer dan groeten.
 3. Opstaan.
 4. Onderweg op je gevoel.
 5. Je bent de mens die je geworden bent.
 6. Evenwicht in de relatie.
 7. Loslaten en vertrouwen.
 8. Omgaan met je talenten… is aan de slag gaan.
 9. Het verhaal doorgeven…
 10.  Lichter door het leven.
 11. De reis van je leven.
 12. Bewogen en bevlogen.
 13. Over de weg van rouw.

Een lezing boeken?
Wilt u een interessante en prettige middag of avond boeken?
Zoek contact via e-mail j.verweerd@planet.nl.

Kijken in de keuken van een schrijfster.


Deze lezing is bijzonder geschikt voor verenigingen, ook voor ouderen.
Joke Verweerd vertelt over het schrijverschap: het ontdekken van de taal, de ontwikkeling van het talent en het omgaan met het “anders dan de anderen zijn” in haar jeugd.
Van het meegaan in andermans verdriet, de gevoeligheid voor sfeer, het moeizaam ontwikkelen van een eigen identiteit, naar de eerste contacten met de uitgever, tot aan de publicatie van haar meest recente boek.
Ook komt de vraag aan de orde of en hoe een Christenschrijver zijn overtuiging in zijn boeken laat meespelen. Dit programma wordt afgewisseld door korte voordrachten, een verhaal of een fragment uit een van de romans. Er is gelegenheid vragen te stellen. Het is tijdens dit programma soms stil van ontroering, er zijn momenten van herkenning en er kan zeker ook zo nu en dan hartelijk gelachen worden. De lezing heeft het karakter van een ontmoeting tussen schrijfster en lezerspubliek, het is geen “eenrichtingsverkeer”. Een vrolijk kort verhaal uit eigen werk sluit deze ontmoeting af.
Duur: 35 minuten voor de pauze en daarna ongeveer 30 minuten afhankelijk van de beschikbare tijd.

 

Ontmoeten is meer dan groeten.


Een lezing over de waarde van ontmoetingen, waarin wordt meegenomen hoezeer de houding, de uitstraling en het zelfbewustzijn hun rol spelen binnen de communicatie over en weer tussen mensen.
Deze lezing begint met het verhaal Le Pavillon, (uit de verhalenbundel De IJsbreker van Joke Verweerd) Dit ontroerende verhaal toont ons de emoties van een kwetsbare vrouw op een moeilijk kruispunt in haar leven. Aan de hand van de ontmoetingen analyseert Joke de invloed van onze gemoedsgesteldheid bij elke ontmoeting. De reactie op een ontmoeting hebben we voor een deel zelf in de hand, we brengen onszelf mee in elke ontmoeting. Je welbevinden én je minderwaardigheidscomplex zijn van invloed op het al of niet slagen van een ontmoeting. We zullen de gedragspatronen tussen mensen onderling zeker herkennen en ons bewust worden van onze eigen houding en instelling.
Deze lezing is een verheldering van de complexe wereld van de interactie tussen mensen, waarbij de toehoorder regelmatig zal denken: “Verdraaid, zo zit het en het is nog waar ook!”
Duur 50 minuten, daarna gelegenheid tot stellen van vragen

 

Opstaan


Deze lezing is geschikt voor een koffiemorgen of gemeenteavond.
Joke vertelt over de keuzes die je moet maken bij het schrijven van boeken.
Zij kiest vaak voor het beschrijven van de belevenissen van gekwetste mensen, mensen die hebben gefaald of de boot menen te hebben gemist, mensen in twijfel. Het zich verplaatsen in anderen leert dat elk individu zijn eigen worsteling heeft op zijn of haar weg te gaan. Op een dag moet je zelf de beslissing nemen, zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor je bestaan. Men kan niet leven op de condities of het geloof van een ander. Aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon wordt duidelijk hoe elk leven vraagt om eigen initiatief. Opstaan en beseffen dat je een eigen wil hebt, dat de keuze door ieder persoonlijk gemaakt moet worden.
Wie in de slachtofferrol kruipt, maakt een destructieve beslissing, daarmee schuift men immers elke verantwoordelijkheid van zich af? Genezing is mogelijk voor degene die genezing zoekt.
Vooral de beslissing van de zoon uit de gelijkenis (Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan) wordt er uitgelicht als voorbeeld, want die keuze brengt de verandering. Wanneer hij gezegd zou hebben: “Ik wacht aan de kant van de weg tot mijn vader mij komt halen!” zou er niets veranderd zijn. Er is actie nodig, waarin onze keuze tot een daad wordt. Het gaat meer om ‘willen’ dan om ‘kunnen’.
Juist het “willen opstaan ” brengt de verandering in een mensenleven.
Duur 50 minuten, daarna gelegenheid tot het stellen van vragen

Onderweg op je gevoel


Dit is én verhaal én lezing ineen. Geschikt voor vrouwengespreksgroepen.
De luisteraars worden meegenomen binnen de gedachtewereld van twee vrouwen, die elkaar benijden. Het lijkt altijd beter te gaan bij een ander. Men verkijkt zich op elkaars bestaan. Een alleengaande vrouw en gehuwde vrouw (en moeder) ontmoeten elkaar na jaren. In beider leven is sprake van teleurstelling. Ze proberen hun oude vriendschap weer nieuw leven in te blazen maar worstelen met onbegrip en jaloezie.
Uiteindelijk worden de verschillen, de teleurstellingen en de machteloosheid, blootgelegd en al komt er geen oplossing voor alle problemen, de twee vrouwen kunnen hun vriendschap zonder rancune weer oppakken en elkaar tot steun en troost zijn.
Deze lezing gaat over begrip over en weer, over het belang van vriendschap en openheid.
We zijn allemaal zo gebaat bij een omgeving waarin we onszelf kunnen zijn en niet aldoor op onze tenen hoeven te lopen.
Duur 45 minuten, daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.

Je bent de mens die je geworden bent


Geschikt voor koffiemorgen of gemeenteavond.
Deze lezing gaat over de invloed van herinneringen. Over identificatieprocessen in de tijd waarin je gevormd werd, waardoor je gegroeid bent tot de persoonlijkheid die je vandaag bent.
Herinneringen zijn erg belangrijk, het kunnen houvasten zijn, ervaringen waardoor je kon groeien, het kunnen ook belemmeringen zijn. Herinneringen bestaan niet enkel uit feiten, de inkleuring van de feiten is ook van essentieel belang. Deze lezing stimuleert tot nadenken over jezelf, je bewust worden van je verantwoordelijkheid. Mensen kunnen niet groeien als ze klakkeloos doorgaan op de condities van hun ouders of de groep waarin zij leven. Volwassenheid eist een eigen overtuiging. Geloof vraagt een eigen relatie met God.
Mensen hebben dagelijks te worstelen met ervaringen en herinneringen die energie kosten, gelukkig zijn er ook veel ervaringen en herinneringen die energie geven. Aan het zoeken en vinden van een balans, gaat een bewustwording vooraf.
Duur 50 minuten, daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.

Evenwicht in de relatie


Geschikt voor vrouwengespreksgroep.
Een goede relatie met je meest nabije medemens, dat is de wens van iedereen. Zeker binnen de band van het huwelijk is het zo, dat je geluk mede afhangt van het geluk van je partner. Dat schept een afhankelijkheidspositie, je voelt je verantwoordelijk voor elkaar en voor de sfeer in huis, zelfs soms voor elkaars humeur.
Daarbij komt, dat het stellen van grenzen erg moeilijk is, vooral voor vrouwen. We hebben allemaal wel eens het gevoel dat wij meer investeren in de relatie dan dat onze partner doet. We kennen het schipperen met onze eigen verlangens en de opoffering die het gezin van ons eist. Wanneer mag je nu voor jezelf kiezen? Aan de hand van verschillende situaties in verhalen, ontmoeten we de vragen en de dilemma’s van ons eigen bestaan. Hoe moeilijk het kan worden als er verdriet of ziekte in ons leven komt.
Hoe lastig het is als je je partner moet ontzien, en hoe zwaar het is als je er alleen voor staat. De zwakke kanten van de ander te accepteren is een levenslange klus. We moeten veel dingen leren: hoe je soms dingen loslaten moet, maar ook hoe sterk liefde zijn kan en hoe goed het is te weten van Gods trouw.
Het zoeken naar evenwicht is een kwestie van inzet, maar ook van relativeren. Het is leren leven met een barmhartige visie, met de blik van de Here Jezus. Deze lezing heeft drie verhalen als uitgangspunt.
Duur 50 minuten, daarna de gelegenheid tot het dieper ingaan op wat los is gekomen.

Loslaten en vertrouwen


Geschikt voor gespreksgroepen.
Verhalen vertellen hoe de wereld eruit ziet. Ze houden de lezer een spiegel voor. De lezer leest, verdiept zich in de wereld die hem voorgespiegeld wordt en komt zichzelf tegen.
Ook als het gaat over andermans leven, andermans feiten en herinneringen, als het goed is, heeft de lezer toch het gevoel: Dit gaat over mij, dit ken ik, hier heb ik wéét van…
Weet u hoe dat komt? Doordat een verhaal opgepikt wordt op de emoties die erin voorkomen, niet op de feiten. Als de schrijver u duidelijk kan maken hoe de hoofdpersoon zich voelt, dan gaat het verhaal ineens over een medemens, een mens als u….
Emoties en gevoelens staan los van feiten.
Twee korte verhalen worden voorlezen: in de eerste is de hoofdpersoon een jonge vrouw, verdwaald, de weg kwijt, maar toch van plan om een verandering in gang te zetten, in het tweede verhaal is de hoofdpersoon de moeder van deze jonge vrouw, die zich ontfermt over haar kleinzoon, voor de tijd die haar dochter nodig heeft om van haar verslaving af te komen.
Na het lezen van de verhalen proberen we een analyse te maken, door te benoemen wat er plaatsvindt, welke emoties er spelen en hoe herkenbaar die zijn voor ons, welke tactieken er worden gehanteerd om te ‘overleven’. Daarbij leggen we ook de link naar het thema. Loslaten en vertrouwen.
Misschien ontstaat er tijdens de lezing een vraag of een opmerking in uw hoofd. Aan het eind van de lezing is daar ruimte voor.
Duur van de lezing 50 minuten.

Omgaan met je talenten…. is aan de slag gaan


Geschikt voor vrouwenvereniging en gespreksgroep.
We begrijpen allemaal dat de gelijkenis van de talenten over ons gaat. We begrijpen ook dat met talent bedoeld wordt, het werkkapitaal wat God een ieder van ons gegeven heeft.
Maar…. zegt u misschien: ‘Ik zou eigenlijk niet goed weten welk kapitaal ik dan bezit. Ik heb niet iets heel speciaals, ik ben al blij als ik gewoon mee kan doen met de rest, al dankbaar als ik niet al te ver achteraan kom.
In de competitie van de samenleving lijkt alleen de winnaar mee te tellen en de rest verliezers te zijn. Daarom wil ik met u praten over de zoektocht die elk mens in zijn leven meemaakt. De zoektocht naar een weg te gaan, het op zoek zijn naar jezelf om te ontdekken wat het leven jou biedt en hoe je dat er uithalen kunt. Deze lezing begint met een grappig kort verhaal waarbij u toch ook een beetje om uzelf lacht….
Verhalen en gedichten zijn de bedding waardoor de samenleving stroomt, waarin onze wereld zich kenbaar maakt en daarmee dus herkenbaar wordt. In deze lezing wordt duidelijk dat niemand op pad gestuurd wordt zonder talent, want God heeft met ieder zijn plan.
Duur 50 minuten, mogelijkheid tot discussie daarna.

Het verhaal doorgeven….


Over het schrijven van je levensboek. Bijzonder geschikt voor ouderen die hun verhaal willen doorgeven aan de volgende generatie.

Je levensverhaal vertelt wie je bent, dat vrolijke zondagskind of die taaie overlever. In de relatie tussen ouders en kinderen stuit men vaak op onbegrip omdat je toch te weinig van elkaar weet. Ouders willen hun kinderen niet graag opzadelen met nare of moeilijke ervaringen uit vroeger tijden. Toch hebben die ervaringen, de positieve en de negatieve, bepaald hoe je in het leven staat en waarom er bepaalde barrières zijn aan te wijzen.
Met het schrijven van je levensverhaal, ook al zou dat maar een stukje of een paar belevenissen zijn, kunnen emoties op hun plaats vallen. Er kan rust komen. Bijkomend effect is dat iemand levensverhaal vaak genoeg een goede pleitbezorger is, het levert begrip op. Tijdens het schrijven word je jezelf pas goed bewust wat er gebeurd is en wat dat met je heeft gedaan.
En naast het persoonlijke verhaal bouwt u zo ook aan historisch verslag van een voorbije maar voor u zo belangrijke tijd.
Veel mensen hebben een hoofd vol verhalen, maar komen er nooit toe om er iets mee te doen.
Deze lezing geeft handvaten en aanknopingspunten, u zult zich verbazen hoe veel ervaringen te vergelijken zijn en herkenning oproepen. Misschien krijgt u wel zin in een eigen levensboek.
Duur 45 minuten, daarna inbreng uit de zaal

Lichter door het leven: Lezing voor vrouwen.

Deze lezing gaat over het stellen en accepteren van je eigen grenzen. Dat is lastiger dan het lijkt, want we draven allemaal mee in het tempo wat van ons wordt gevergd. Vooral voor vrouwen is het ingewikkeld om een evenwicht te vinden tussen wat je wilt bieden en wat je te bieden hebt. We onderschatten soms de complexe taak we hebben als moeder, vrouw, dochter en organisator en vraagbaak van een complete huishouding en familie. Het lijkt alsof we worden opgeslokt door we op zoveel fronten inzetbaar zijn.
Om jezelf te kunnen blijven is belangrijk om het onderscheid te weten tussen een oprechte hulpvraag en een manipulatieve hulpvraag. Wie goed voor de omgeving wil zijn, moet beginnen met goed voor zichzelf te willen zijn. Ja- zeggen op zijn tijd en nee-zeggen als het nodig is.
Tijdens deze lezing zullen veel vrouwen opademen, zich bevrijdt en herkend voelen en wie weet iets steviger in hun schoenen huiswaarts gaan.
Duur 45 minuten, daarna discussie onderling of vragen centraal beantwoorden.

De reis van je leven.


Onderweg op onze levensweg moeten er veel keuzes worden gemaakt. Je loopt niet altijd lekker los, je hebt de wind tegen of je loopt in het donker. Belangrijk is je af te vragen wat je draagt: is het bagage of is het ballast? Kun je bepaalde dingen beter achter je laten? Wat heb je werkelijk nodig om je reis tot een goed einde te brengen?
Heb je een route bedacht, of loop je op goed geluk? Er zijn zoveel voetangels en klemmen onderweg, kun je die ontwijken of loop je in de val? Wordt het een dwaaltocht of een ontdekkingsreis? Ben je misschien op de vlucht? Probeer je krampachtig je levenspad om te buigen en merk je steeds weer dat je situatie niet veranderen kunt?
In deze lezing zult u ongetwijfeld op een of ander pad uzelf tegenkomen. En het is bevrijdend om vanaf een afstandje naar jezelf te kijken, misschien schrikt u ervan, misschien moet u glimlachen om uzelf. Wie een doel voor ogen heeft loopt anders, wie gelooft komt thuis.
Duur 45 minuten, mogelijkheid tot bespreken van vragen na afloop.

 

Bewogen en bevlogen

Tekst voor bij Bewogen en Bevlogen is Romeinen 13 vers 8

Wees elkaar niets schuldig behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

Bewogen en bevlogen gaat over het omgaan met je naaste. In een herkenbare en eigentijdse setting buigen we ons over een hot item die de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het middelpunt zet.  Hoe sta je als christen in de wereld van vandaag?

Door middel van een kortverhaal worden we betrokken bij de keuzes die wij maken met betrekking tot onze naaste. Met wie gaan we wel om en wie laten we links liggen?

In hoeverre verandert ons warme hart voor de medemens door de geldende publieke opinie? En waar zijn we nu precies bang voor?  Of krijgen we die angst opgedrongen?  Misschien wordt het tijd om eens goed te kijken of ons oordeel misschien een vooroordeel is.

Wat is onze taak en wie of Wie is ons voorbeeld? En hoe kunnen wij de ballast loslaten en de bagage koesteren.

45 minuten en mogelijkheid tot discussie daarna.

 

Over de weg van rouw. .n.a.v. Troostpleister, verdriet, verlies en veerkracht.

Elk mens moet leren omgaan met afscheid. Is het niet vreemd dat wij leven alsof het leven altijd maar doorgaat. Wie durft de realiteit onder ogen te zien, dat er een tijd komt dat je je meest nabije medemens moet missen. Dat het samenzijn ophoudt en je alleen verder moet.

In deze lezing vragen we ons af of het mogelijk is om pleisters te verzamelen voordat de wond er is. Of het mogelijk is om het verdriet tot een vriend te maken. En of de liefde sterker is dan de dood.  We proberen een weg van acceptatie te vinden, door gevoelens anders te benaderen. Dankbaarheid tegenover radeloosheid, te leren tellen wat je heb gehad in degene die nu ontbreekt. We leren dat het gemis geen oeverloze leegte is, maar een ruimte waarin herinneringen die dierbaar zijn licht verspreiden. Rouw beleven, dat hoeft niet in niemandsland. Er is troost voor wie getroost wil worden. Rouwtijd moet geen spijttijd zijn, wat is het mooi er voor het zover is met elkaar gesproken kan worden over teleurstelling en oud zeer. En ook hoe je helende gedachtes toelaat als die gesprekken niet hebben kunnen plaatsvinden bv. bij een onverwacht overlijden.

Rouw kun je zien als de prijs, die je betaalt voor de liefde die je hebt gekregen en mogen geven.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Joke Verweerd  (1954) is een bekend en geliefd schrijfster. Zij schrijft romans, verhalen en gedichten die aankomen en overkomen. In haar werk worden diepe levensvragen op een herkenbare en lichte manier besproken. Zij heeft meer dan zestig titels op haar naam staan en schreef driemaal het christelijke boekenweek-actieboekje. Ook werden twee romans van haar bekroond met de Christelijke publieksprijs.

Naast het schrijven houdt zij ook erg van optreden voor publiek. Ze weet sfeer en betrokkenheid te bewerkstelligen en is uit op gesprek en interactie. Naast de herkenning en bewustwording, is er ook altijd een vleugje humor te beluisteren en waar zij kan zal zij proberen de hoofdlijnen van onze opdracht te benadrukken en ruimte te maken voor de eigen verantwoordelijkheid. Ieder mens heeft een eigen waarheid en ieders bestaan heeft een eigen vingerafdruk. 

Een lezing boeken?
Wilt u een interessante en prettige middag of avond boeken?
Zoek contact via e-mail j.verweerd@planet.nl.